Adma
Administracja i Zarządzanie Nieruchomościami

W ramach oferty wyszczególniamy


Proponowany zakres obsługi administracyjnej, prawnej, księgowej i technicznej nieruchomości obejmuje czynności:

 • przejęcie nieruchomości w tym dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu wraz z protokołami kontroli okresowych) administracyjnej, księgowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • ustalanie aktualnego stanu faktycznego nieruchomości; prowadzenie wykazu wyodrębnionych lokali, ich właścicieli, oraz udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie i opiniowanie uchwał wspólnoty, dokumentów statutowych wspólnoty (regulaminy porządkowe i rozliczania mediów, statuty) oraz umów zawieranych przez wspólnotę w zakresie obsługi eksploatacyjnej,
 • nadzór nad uchwałami, dokumentami statutowymi wspólnoty oraz umowami dotyczącymi obsługi ogólnej/administracyjnej obiektu,
 • nadzorowanie realizacji usługi utrzymywania porządku i czystości (terenu wewnętrznego, terenu zewnętrznego oraz pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali), pielęgnacji zieleni,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym zwoływanie zebrań sprawozdawczych w I kwartale roku, oraz innych zebrań właścicieli nieruchomości
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej ciągłości dostaw energii elektrycznej, gazu, wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz wywozu nieczystości stałych,
 • zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • reprezentowanie ogółu właścicieli w innych sprawach, na mocy stosownego upoważnienia,
 • zapewnienie obsługi prawnej w zakresie występowania w imieniu Wspólnoty do sądów w sprawach przeciwko dłużnikom – z wnioskiem o wydaniu nakazu zapłaty,
 • na zlecenie Wspólnoty obsługa prawna w zakresie ogólnym oraz współpraca z prawnikami.
 • wystąpienie do odpowiednich urzędów o nadanie numeru NIP i REGON dla nowo zakładanej wspólnoty;
 • współpraca z Zarządem Wspólnoty przy realizacji planu gospodarczego zatwierdzonego prawomocną uchwałą Wspólnoty, w tym m.in. wykonywanie napraw i remontów generalnych budynku oraz jego części wspólnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez wspólnotę w zakresie obsługi technicznej, w tym umów na wykonywanie przeglądów nieruchomości oraz urządzeń i instalacji stanowiących jej wyposażenie techniczne, umów na wykonanie napraw i remontów nieruchomości oraz urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie techniczne nieruchomości,
 • kontrolowanie pracy osób i firm obsługujących nieruchomość i składanie Zarządowi Wspólnoty sprawozdań pokontrolnych.
 • rozliczanie Wspólnoty przed właściwymi urzędami skarbowymi w zakresie podatku VAT i CIT, w przypadku prowadzenia przez wspólnotę działalności gospodarczej,
 • prowadzenie sprawozdawczości przed właściwymi urzędami skarbowymi (CIT-8), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów wspólnoty w zakresie wymaganym przepisami,
 • przygotowanie projektu planu gospodarczego, podlegającego zatwierdzeniu przez Zarząd Wspólnoty (w formie planu finansowego obejmującego planowane przychody i koszty utrzymania nieruchomości wspólnej z zaliczek właścicieli oraz z innych źródeł oraz planu rzeczowo-finansowego dotyczącego remontów nieruchomości wspólnej) i korekt tego planu, a także umożliwienie członkom Wspólnoty zapoznanie się z nim przynajmniej na tydzień przed głosowaniem w spawie jego przyjęcia,
 • realizacja planu gospodarczego zatwierdzonego prawomocną uchwałą Wspólnoty (w części finansowej tego planu),
 • pobieranie należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej (np. z wynajmu, zajęcia części nieruchomości wspólnej) w oparciu o stosowne uchwały Wspólnoty,
 • naliczanie i pobieranie wszelkich opłat należnych od członków Wspólnoty (na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, na fundusz remontowy, na koszty powstałe w lokalach) w oparciu o stosowne uchwały wspólnoty,
 • windykacja należności, pożytków i opłat, w tym kierowanie w imieniu wspólnoty upomnień i wezwań do zapłaty, a także naliczanie i dochodzenie odsetek z tytułu nieterminowego wnoszenia należności, pożytków i opłat,
 • rozliczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, wnoszonych przez właścicieli lokali na podstawie uchwał wspólnoty oraz rozliczanie zaliczek na dostawę usług komunalnych, tzw. media na warunkach określonych przez regulamin rozliczania mediów przyjęty przez wspólnotę (w tym odczyty liczników głównych i lokalowych),
 • rozliczanie wszelkich kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości wspólnej,
 • sporządzanie comiesięcznych raportów w postaci zestawień obrotów i sald, z uwzględnieniem przychodów i kosztów wspólnoty,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego obejmującego: rzeczywiste przychody i koszty utrzymania nieruchomości wspólnej z zaliczek właścicieli oraz z innych źródeł, rozliczenie zaliczek i kosztów powstałych w lokalach – tzw. media, wynik finansowy wspólnoty, rozliczenie przychodów i kosztów funduszu remontowego oraz podstawowe dane dotyczące przepływu środków pieniężnych wspólnoty, a także przedstawienie go Wspólnocie co najmniej na tydzień przed terminem zebrania sprawozdawczego
 • udostępnianie członkom wspólnoty informacji na temat płatności, rozliczeń mediów,
 • kontrola prawidłowości otrzymywanych rachunków i faktur,
 • przygotowywanie płatności na rzecz kontrahentów,
 • prowadzenie i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty, wydzielony osobno dla funduszu eksploatacyjnego oraz dla funduszu remontowego (subkonto) oraz dysponowanie środkami zgromadzonymi na tych rachunkach w ramach uprawnień wynikających z niniejszej umowy, za co ponosi pełną odpowiedzialność,
 • wydawanie poświadczeń/zaświadczeń w stosunku do właścicieli, potrzebnych w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej.
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego oraz odpowiednich rozporządzeń,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości (roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane) oraz urządzeń i instalacji stanowiących jej wyposażenie techniczne (pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej; roczne przeglądy instalacji gazowej; przeglądy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej budynku, w tym central wentylacyjnych;
 • przeglądy bram wjazdowych do garażów podziemnych budynków; przeglądy dźwigów osobowych budynków oraz platform dla osób niepełnosprawnych; przeglądy osiedlowego placu zabaw dla dzieci) zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i odpowiednich rozporządzeń,
 • zapewnienie wykonywania bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej oraz urządzeń i instalacji stanowiących jej wyposażenie techniczne,
 • organizowanie usuwania awarii (i ich skutków) powstałych w częściach wspólnych nieruchomości oraz awarii urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie techniczne nieruchomości,
 • organizowanie stałego pogotowia technicznego w zakresie instalacji stanowiących wyposażenie techniczne nieruchomości (np. elektrycznej, wody zimnej, wody ciepłej oraz centralnego ogrzewania),
logowanie do systemu lokale net
Adma Kraków | Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami © 2011 - 2020 | Wykonanie i wdrożenie: Paweł Węglarz